Juhtimine

21.09.2020 seisuga on PERE Üldkoosolek nimetanud Juhatuse:
– MPh Tiit Merenäkk

Kantsler kuulub Juhatuse koosseisu hääleõigusega.

21.10.2020.a otsusega on PERE Juhatus kinnitanud Kantsleriks:
– Märt Hohensee

PERE Kantselei:

 • nõustab Erakonda, tema organeid ja liikmeid õigusloome ja Erakonna ülesannete täitmisel;
 • teenindab Erakonda, korraldab tema asjaajamist ning loob ülesannete täitmiseks vajalikud tingimused;
 • korraldab suhtlemist;
 • analüüsib tegevust ning teeb ettepanekuid Erakonna töö täiustamiseks;
 • korraldab Erakonna liikmete liikmehüvedega seonduvat;
 • korraldab Erakonna vara valitsemist vastavalt seadustele ja üldkoosoleku kehtestatud korrale;
 • koostab Erakonna eelarve projekti ja täidab kinnitatud eelarvet;
 • esindab Erakonna juhatuse volitusel Erakonda kohtus ja teistes riigiasutustes;
 • korraldab valimisi;
 • täidab Erakonna organite poolt antud teisi ülesandeid;
 • täidab temale pandud ülesandeid Kantselei ametnike ja töötajate ning struktuuriüksuste kaudu.