Põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

 1. Mittetulundusühingu asukoht on Tallinn ja nimi on PÕLISEESTLASTE RAHVAERAKOND (edaspidi – Erakond; lühend ‐ PERE).
 2. Erakonna põhitegevusteks (eesmärkideks) on:
  1. Toetades ja propageerides põhiseaduse preambulis ja Eesti Vabariigi alusdokumentides kirjapandud põhimõtteid, iseseisva Eesti Vabariigi säilitamine, riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine oma liikmete eelistuste alusel;
  2. Eesti rahvale põlisrahva õiguste tagamine Eesti Vabariigis.
 3. Oma tegevuse tagamiseks Erakond:
  1. laiendab oma põhimõtete kandepinda ja liikmeskonda;
  2. töötab välja erinevate eluvaldkondade terviklikud arengukavad ja viib need rahva toetust ja kaasatöötamist taotledes ellu;
  3. lähtub Eesti Vabariigi põhiseaduse ja alusdokumentide ülimuslikkusest riigis;
  4. tugineb erakonna liikmete poolt erakonna kinnitatud põhimõtete järgimisele;
  5. teeb koostööd Erakonna põhimõtteid jagavate ühendustega.
 4. Erakond juhindub tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest ja alusdokumentidest, oma põhikirjast ja selle alusel kehtestatud Erakonna dokumentidest.

  II. ERAKONNA LIIKMED
 5. Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18‐aastane teovõimeline põliseestlane, Eesti Vabariigi kodanik, kes toetab Erakonna põhikirja, programmi ja eesmärke. Põliseestlaseks on need eestlased kelle emakeeleks on eesti keel või mõni eesti keele murretest, kelle vähemalt üks vanematest on põliseestlane, kes ennast ise põliseestlaseks peavad.
 6. Liikme võtab Erakonda vastu Erakonna juhatus taotleja kirjaliku avalduse ja kahe liikme soovituse alusel. Avalduse vormi kehtestab Erakonna juhatus.
 7. Liikmeks astumise avalduse vaatab Erakonna juhatus läbi ühe kuu jooksul avalduse vastuvõtmisest arvates. Liikme vastuvõtmise päevaks loetakse Juhatuse otsuse päev, millest alates peetakse liikme kohta arvestust. Juhatus teavitab otsusest vastuvõetud liiget.
 8. Erakonna liikmeks ei võeta isikut, kes kannab karistust kuriteo eest, on sooritanud enne avalduse esitamist tegusid, mis võivad oluliselt kahjustada Erakonna mainet või põhimõtteid või eesmärke ega ei saa seadusest tulenevate piirangute tõttu kuuluda Erakonda.
 9. Liikmeks ei võeta isikuid, kelle põhimõttekindlus või ustavus on kaheldav.
 10. Erakonna liikmel on õigus:
  1. taotleda Erakonna abi oma seaduslike õiguste teostamisel;
  2. saada Erakonnalt tuge ja nõu oma probleemide lahendamisel;
  3. võtta osa Erakonna tööst vastavalt Erakonna põhimõtetele;
  4. valida ja olla valitud Erakonna mistahes valitavale ametikohale;
  5. esindada avalikkuse ees Erakonda vastavalt juhatuse kinnitatud reeglitele;
  6. saada teavet Erakonna tegevusest, otsustest ja kavadest;
  7. tõstatada Erakonna tegevust puudutavaid küsimusi ning pöörduda avalduste ja ettepanekutega Erakonna mistahes organi poole;
  8. osaleda Erakonna mistahes koosolekul, kus arutatakse tema tegevust või käitumist;
  9. osaleda hääleõigusega Erakonna üldkoosolekul;
  10. kasutada Erakonna sümboolikat selleks ettenähtud korras;
  11. asutada Erakonna piirkondlikke ühendusi, mis alluvad Erakonna Juhatusele, mille juhi kinnitab Kantsleri ettepanekul Erakonna Juhatus.
 11. Liige on kohustatud:
  1. järgima vankumatult Erakonna põhimõtteid ka töötamisel riigi, Euroopa Liidu või kohaliku omavalitsuse esinduskogudes või haldusorganites;
  2. jääma igas olukorras põhimõttekindlaks, ausaks ning väärikaks inimeseks;
  3. täitma ning järgima Erakonna põhikirja ning muid välja töötatud dokumente;
  4. tasuma liikmemaksu ettenähtud suuruses ja korras;
  5. kasutama Erakonna vahendeid ja inventari otstarbekalt ja säästlikult;
  6. teavitama Erakonna juhatust oma kontaktandmete muutumisest;
  7. hüvitama Erakonnale või teistele Erakonna liikmetele tekitatud kahjud aumehelikult, vältides võimalusel kohtusse pöördumise vajaduse tekkimist.
 12. Erakonna liige ei vastuta Erakonna kohustuste eest ja Erakond ei vastuta Erakonna liikme kohustuste eest.
 13. Liige võib kirjaliku avalduse alusel Erakonnast välja astuda. Liige loetakse Erakonnast väljaastunuks kirjaliku avalduse juhatuse poolt saamise kinnitamisel.
 14. Liige arvatakse Erakonnast välja:
  1. surma korral;
  2. kui selgub, et isik on Erakonnas liikmeks saamiseks esitanud valeandmeid;
  3. karistusena põhikirja olulise rikkumise eest;
  4. karistusena Erakonna poolt välja töötatud dokumentide eiramise või Erakonnale, selle eesmärkidele, selle liikme mainele või varale olulise kahju tekitamise eest;
  5. Liikmeks astumise avaldusele lisatud soovituste tagasi võtmisel.

   III. ERAKONNA JUHTIMINE
 15. Erakonna kõrgeim juhtimistasand on Erakonna liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku Erakonna juhatus vähemalt ühe korra aastas. Üldkoosolek on korraline või erakorraline.
 16. Üldkoosoleku kokkukutsumise korra kehtestab Vanemate koda. Erakonna üldkoosolek on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest ja esindatud vähemalt pool liikmeskonnast. Üldkoosoleku esindatus valitakse piirkondlikel koosolekutel.
 17. Üldkoosolek:
  1. kuulab ära juhatuse aruande tööst üldkoosolekute vahelisel ajal ning annab sellele hinnangu;
  2. kinnitab Erakonna Juhatuse;
  3. kinnitab Erakonna sümboolika;
  4. kinnitab Programmilised seisukohad;
  5. kinnitab liikmemaksu suuruse ja maksetähtaja;
  6. otsustab Erakonna kuulumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;
  7. otsustab vajadusel põhikirja muutmise;
  8. otsustab Erakonna tegevuse lõpetamise.
 18. Erakonna igapäevast tegevust juhib Juhatus läbi erakonna Kantselei. Vanemate koda määrab Kantseleid juhtima Kantsleri. Kantsler kuulub Juhatuse koosseisu hääleõigusega. Juhatus võtab vastu Kantselei põhimääruse. Juhatusse kuulub vähemalt 2 (kaks) liiget aga mitte enam kui 7 (seitse) liiget. Juhatuse liige peab olema Erakonna liige. Juhatus valitakse 5 (viis) aastaks.
 19. Põhikirjaga reguleerimata küsimused lahendab Juhatus.
 20. Juhatuse otsused on kehtivad Juhatuse esimehe ja veel vähemalt ühe Juhatuse liikme ning Kantsleri allkirjaga. Allkirja õigus on Erakonna Juhatuse Esimehel ja Juhatuse volitatud isikutel.
 21. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku õiguseid ja kohustusi volinike koosolek (edaspidi – Vanemate Koda). Asutamislepingu sõlminud ja allkirjastanud Erakonna liikmed kuuluvad Vanemate Koja koosseisu. Vanemate Koja liikmelisus on eluaegne. Vanemate Koja liige võib oma suulise või kirjaliku avalduse alusel Vanemate Kojast välja astuda. Kantsler või vähemalt 2 (kaks) Vanemate Koja liiget kutsuvad kokku Vanemate Koja koosoleku. Vanemate Koda:
  1. on 6 – 12 liikmeline ja valib oma liikmed ise Erakonna liikmete seast;
  2. on otsustusvõimeline juhul kui osalevad vähemalt pooled Vanemate Koja liikmed;
  3. võtab otsuseid vastu häälte enamusega;
  4. esitab Juhatuse liikmete ja Kantsleri kandidaadid kinnitamiseks;
  5. kuulutab välja üldkoosoleku otsused et need jõustuks;
  6. on ainsana pädev vaidluste lahendamisel, põhikirja, programmi ja muude dokumentide tõlgendamisel.

   IV. ERAKONNA LÕPETAMINE JA ÜHINEMINE
 22. Erakonna lõpetamisel Erakonna järelejäänud vara kasutamise viisid vastavuses kehtivate seadustega otsustab Erakonna üldkoosolek.

versioon 06.08.2022