Seisukohad

PERE ei tagane seisukohtadest ega tee nende suhtes kompromisse majandusliku kasu või võimu nimel.

Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud üle viie tuhande aasta. Seega meie – eestlased oleme siin põlisrahvas!

Rahvas, maa ja riik

 • Põlisrahva rahvusriik!
 • Kõrgeima võimu kandja õiguste tagastamine põlisrahvale – eestlastele!
 • Maa on põlisrahva oma, jagamatu, võõrandamatu, rahvast lahutamatu.
 • Avalik-õiguslike ülesannete ja võimekuse revisjon.
 • Kaitsmist väärt riik kodanikele.
 • Eesti NSV teenetemärkide ja seonduvate hüvede tagasi kutsumine.

Keel, kultuur, identiteet

 • Eestikeelne ruum – Keeleseaduse tingimusteta täitmine.
 • Põlisrahva piirkondlike dialektide ja eripärade käibe soodustamine.
 • Rahvuskultuuri vabade väljenduste toetamine.

Poliitika ja erakonnad

 • Poliitika põlisrahva-eestlaste eelistuste alusel.
 • Rahvasaadikute pädevuse tõstmine.
 • Riigikogu koosseisu vähendamine.
 • Volikogudes kohalikud elanikud.
 • Põlisrahvas otsustab ise oma maa ja rahva saatuse.
 • Isikumandaat ja tagasi kutsumise õigus.
 • Erakondade reaalne sõltumatus ja tegelik vastutus.
 • Lobby registreerimise kohustus.

Haridus, teadus ja noored

 • Tasuta riiklik eestikeelne haridus ja ümberõpe töö kaotusel.
 • Välisriikides tipphariduse saamise ja tagasipöördumise soodustamine.
 • Teadus- ja arendusprioriteetide seadmine ja rahastus.
 • Noorteorganisatsioonide taaselustamine.
 • Libateaduse väljasõelumine!

Keskkond

 • Taastuvate ressursside kestlik taastootmisvõime.
 • Keskkonna taluvusvõime ületamist vältivad keskkonnatasud!
 • Saastaja vastutus kogu kahju eest!
 • Tootja vastutuse reaalne rakendamine!
 • Metsa ökosüsteemi säilitamine ja kestlik haldus!

Pere ja kodu

 • Naine, mees ja lapsed – bioloogiliselt ülenevad ja alanevad – moodustavad pere.
 • Pere loome, suurperede ja üksikvanemate suurem toetamine.
 • Igale lapsele tasuta lasteaiakoht, gümnaasiumiharidus ja koolilõuna.
 • Kodu on riiklikult riskide vastu kindlustatud ja käendatud.
 • Elu on võimalik kogu maal.

Väärikas vanadus

 • Pensionid on maksuvabad, seotud elukallidusega!
 • Töötavate pensionäride tulu on vaba sots- ja tulumaksust.
 • Eripensionite reform – pensionärid on võrdsed.
 • Teenitud pension on pärandatav, mitte ei omastata riigi poolt.

Väärtuste kaitse

 • Elukeskkonna-, loodus- ja kultuuriväärtuste tõhus kaitse ja säilimine – reaalne vastutus kahjustamisel!

Regionaalareng ja kohalik omavalitsus

 • Säästev ja tasakaalukas areng.
 • Terviklik inimkeskne planeerimine.
 • Elu on võimalik kogu maal.
 • Kohalik põlisrahvas ise korraldab kohalikku elu!

Sotsiaalkaitse ja tervis

 • Euroopa Sotsiaalharta mahavaikitud punktide rakendamine.
 • Haiguse ja puude puhul omakse-hooldaja rahaline toetamine.
 • Viivitamatu ravi kindlustamine.
 • Perearsti süsteemi asendamine polikliinikutega.
 • Inimeste elu ja tervise arvelt äride lõpetamine.
 • Tervislike eluviiside soodustamine.

Majandus ja töö

 • Säästlik vaba turumajandus – tõhus konkurentsi- ja tarbijakaitse.
 • Ühistegevuse, ametiühingute tegevuse soodustamine.
 • Kutsekvalifikatsioonistandardite väljatöötamine ja rakendamine!
 • Eesti põllumajandus peab toitma riigi elanikkonda.
 • Streigiõiguse tagamine rahu ajal kõigis valdkondades.

Rahandus ja maksud

 • Eesti Pank riigi hoiu- ja arvelduspangaks.
 • Krediidiasutuste kaasvastutus riskide eest ja omavoli piiramine.
 • Proportsionaalne maksustamine, topelt maksustamise vältimine.
 • Dumping vastased maksud!
 • Kohtutäiturite volituste piiramine ja reaalne vastutus õigusvastase tegevuse eest.

Avalik teenistus ja sisepoliitika

 • Pädevad, apoliitilised, tõhusad teenistujad ja institutsioonid.
 • Rahva teenimine on au, mitte rikastumise viis.
 • Avalik haldus ja järelevalve allub ise ka Korrakaitseseadusele!
 • Võimude lahusus, tasakaalustatus ja ristkontroll!
 • Politsei, piirivalve, päästjate, kaitsjate õiglane tasustamine.
 • Riigikontrolli avastatud probleemid lahendatakse viivituseta.

Õigus- ja karistuspoliitika

 • Kättesaadav, tõhus, õiglane menetlus.
 • Kohtunike pädevus ja apoliitilisus.
 • Õiguskantsleri kohuste laiendamine.
 • Ametivõimu kuritarvitamine ja süütegudest mitteteatamine on süütegu.
 • Valgekraekuritegude eest reaalne vastutus!
 • Õiglased rikkumisi ennetavad karistused vastavalt teo tagajärjele.
 • Poliitiline välireklaam allub Reklaamiseadusele.
 • Kohtureform – riigikohtunikuks saab vaid alt ülesse, mitte ühtegi astet vahele jätmata.

Kaitse- ja välispoliitika

 • NATO liikmelisus ja kollektiivkaitse.
 • Tankide asemel totaalkaitse võimekuse loomine.
 • Moodne kaitsetööstus ja -varustus.
 • EÜ liikmesriikidele võrdsed õigused.
 • Rahumeelsus, agressioonitus, sõbralik kultuurrahvaste koostöö.

Hea haldus ja läbipaistvus

 • Tegelik tõhus ennetav kaasamine.
 • Avaliku ja keskkonnahalduse hea kvaliteet.
 • Avalikule teabele juurdepääsu-piirangute kaotamine!
 • Nime vahetamine ainult erandlikult.
 • Ajakirjanduseetika rakendamine.

Ennatuspõhimõte ja tark otsustamine

 • Valmisolek eriolukordadeks.
 • Strateegilised varud!
 • Teadusel ja teadmusel tuginevad otsused.
 • Strateegiline planeerimine taktikalise reageerimise asemel.

Kindlus

PERE ei tagane seisukohtadest ega tee nende suhtes kompromisse majandusliku kasu või võimu nimel.

Tutvu ka seisukohtadel tugineva programmiga: