Poliitika ja valitsemine Eesti põlisrahva-eestlaste eelistuste alusel.

Ainus eestlaste erakond kogu ajaloo vältel Eestimaal

PERE hoiab fookust!

Eesti maa on Eesti põlisrahva – eestlaste omand.

Eesti riik on pelgalt rahvusvahelise suhtluse subjekt, mis peab tagama avaliku korra, ning kohalik omavalitsus on pelgalt kohaliku elu korraldaja, kelle soorituse kvaliteet peab olema hea – vastama põlisrahva ootustele;
tagama maa ja rahva taastootmisvõime säilimise, kodanikkonnale eluliselt oluliste teenuste viivitamatu kättesaadavuse ka eriolukordades, hea hariduse, stabiilse majanduse, eneseteostuse võimaluse oma valitud elukutsel ning väärika vanaduspõlve.

Rahvas, maa ja riik

Põlisrahva rahvusriik.

Kõrgeima võimu kandja õiguste tagamine põlisrahvale – eestlastele.

Maa on põlisrahva oma – jagamatu, võõrandamatu, rahvast lahutamatu.

Avalik-õiguslike üleannete ja võimekuste revisjon.

Kaitsmist väärt riik kodanikele.

Eesti NSV teenetemärkide ja seonduvate hüvede tagasi kutsumine.

Keel, kultuur ja identiteet

Eestikeelne ruum – keeleseaduse tingimusteta täitmine.

Põlisrahva piirkondlike dialektide ja eripärade käibe soodustamine.

Rahvuskultuuri vabade väljendusvormide toetamine.

Poliitika ja erakonnad

Poliitika põlisrahva-eestlaste eelistuste alusel.

Rahvasaadikute pädevuse tõstmine.

Riigikogu koosseisu vähendamine.

Volikogudes kohalikud elanikud.

Põlisrahvas otsustab ise oma maa ja rahva saatuse.

Isikumandaat ja tagasi kutsumise õigus.

Erakondade reaalne sõltumatus ja tegelik vastutus.

Lobby registreerimise kohutus.

Haridus, teadus ja noored

Tasuta riiklik eestikeelne haridus ja ümberõpetöö kaotusel.

Välisriikides tipphariduse saamise ja tagasipöördumise soodustamine.

Teadus ja arenguprioriteetide seadmine ja rahastus.

Noorteorganisatsioonide taaselustamine.

Libateaduse väljasõelumine!

Keskkond

Taastuvate ressursside kestlik taastootmisvõime.

Keskkonna taluvusvõime ületamist vältivad keskkonnatasud.

Saastaja vastutus kogu kahju eest.

Tootja vastutuse reaalne rakendamine.

Metsa ökosüsteemi säilitamine ja kestlik haldus.

Pere ja kodu

Naine, mees ja lapsed – bioloogiliselt ülenevada ja alanevad – moodustavad pere.

Pere loome, suurperede ja üksikvanemate suurem toetamine.

Igale lapsele tasuta lasteaiakoht, gümnaasiumiharidus ja koollõuna.

Kodu on riiklikult riskide vastu kindlustatud ja käendatud.

Väärikas vanadus

Pensionid on maksuvabad, seotud elukallidusega, töötatud aastate ja ülesse kasvatatud alanejate arvuga.

Töötavate pensionäride tulu on sotsiaal ja tulumaksu vaba.

Eripensionite reform – pensionärid on võrdsed.

Teenitud pension on pärandatav, mitte ei omastata riigi poolt.

Väärtuste kaitse

Põlisrahva elukeskkonna-, loodus- ja kultuuriväärtuste tõhus kaitse.

Reaalne vastutus põlisrahva väärtuste keelamisel, kahjustamisel või riivimisel.

Regionaalareng ja kohalik omavalitsus

Säästev ja tasakaalukas kestlik areng.

Terviklik inimkeskne planeerimine.

Elu on võimalik kogu maal.

Kohalik põlirahvas isekorraldab kohalikku elu.

Sotsiaalkaitse

Euroopa Sotsiaalharta mahavaikitud punktide rakendamine.

Haiguste ja puude korral omakse-hooldaja rahaline toetamine.

Viivitamatu ravi kindlustamine.

Perearsti süsteemi asendamine polikliinikutega.

Inimeste elu ja tervise arvelt äride lõpetamine.

Tervislike eluviiside soodustamine.

Majandus ja töö

Säästlik vaba turumajandus – tõhus konkurentsi- ja tarbijakaitse.

Ühistegevuse ja ametiühingute soodustamine.

Kutsekvalifikatsioonistandardite väljatöötamine ja rakendamine.

Eesti põllumajandus peab toitma riigi elanikkonda.

Streigiõiguse tagamine rahuajal käigis valdkondades.

Rahandus ja maksud

Eesti pank on riigi hoiu- ja arvelduspank.

Krediidiasutuste kaasvastutus riskide eest ja omavoli piiramine.

Proportsionaalne ja eesmärgipärane maksustamine.

Dumping vastased maksud.

Kohtutäiturite tegevuse piiramine ja reaalne vastutus õigusvastase tegevuse eest.

Avalik teenistus ja sisepoliitika

Pädevad, apoliitilised, tõhusad teenistujad ja institutsioonid.

Rahva teenimine on au, mitte rikastumise viis.

Avalik haldus ja korrakaitse allub ise ka Korrakaitseseadusele.

Võimude lahusus, tasakaalustatu ja ristkontroll.

Politsei, piirivalve, päästjate, kaitsjate, õpetajate õiglane tasustamine ja väärtustamine.

Riigikontrolli avastatud probleemid lahendatakse viivituseta.

Õigus- ja karistuspoliitika

Kättesaadav, tõhus ja õiglane menetlus.

Kohtunike pädevus ja apoliitilisus.

Õigukantsleri kohustuste laiendamine.

Ametivõimu kuritarvitamine ja süütegudest mitteteatamine on süütegu.

Rahapesu ja valgekrae kuritegude eest reaalne vastutus.

Õiglased rikkumisi ennetavad karistusmäärad vastavalt teo tagajärjele.

Poliitiline välireklaam allub Reklaamiseadusele.

Kohtureform – Riigikohtunikuks saab vaid alt ülesse, mitte ühtegi astet vahele jätmata.

Kaitse- ja välispoliitika

NATOliikmelisus ja kollektiivkaitse.

Tankide asemel totaalkaitse võimekus.

Moodne kaitsetööstus ja -varustus.

EÜ liikmesriikidele võrdsed õigused.

Rahumeelsus, agressioonitus, sõbralik kultuurrahvaste koostöö.

Hea haldus ja läbipaistvus

Tegelik tõhus ennetav kaasamine.

Avaliku- ja keskkonnahalduse hea kvaliteet.

Avalikule teabele juurdepääsu-piirangute kaotamine.

Nime vahetamine ainul mõjuvatel erandjuhtudel.

Ajakirjanduseetika rakendamine.

Ennatuspõhimõte ja tark otsustamine

Valmisolek eriolukordadeks – riik peab suutma toimida ka täielikus eraldatuses.

Strateegilised varud!

Teadusel ja teadmusel tuginevad otsused.

Strateegiline planeerimine taktikalise reageerimise asemel.

Kindlus

PERE ei tagane seisukohtades ega tee nende suhtes kompromisse majandusliku kasu või võimu nimel.

Tutvu ka seisukohtadel tugineva programmiga:

Löö kaasa

Kõik panused ja panustajad on teretulnud – arvamuste paljususes peitub jõud!

Inimesed

  • Erakondade värbamisotsused määravad poliitika kvaliteedi!
  • Kohalike omavalitsuste värbamisotsused määravad kohaliku elu kvaliteedi.
  • Isikud, kes inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonidega kokku sobimatult on süsteemselt kasutanud oma õiguseid teiste isikute õiguste piiramiseks või kaotamiseks, poliitiline tegevus on keelatud!

Uudiskiri

  • Ole kursis põliseestlaste tegevusega.
  • Saa teavitusi ja osale aegsasti.
  • Jälgi põliseestlaseid sotsiaalmeedias.

“ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon nõuab et Eesti põlisrahvas-eestlased – saaks ise oma maa ja rahva saatuse otsustada”

Tiit Merenäkk

Juhatuse esimees, Vanemate koja vanim liige
– Põliseestlaste Rahvaerakond

Liitu meie tuhandete uudiskirje tellijatega!

Püsi meie infoväljas koos kõigega mida pead teadma.